ข้อมูล

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BWC (Buy With Confidence) Gems & Jewelry Fest 2020

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BWC (Buy With Confidence) Gems & Jewelry Fest 2020 ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ จำนวน 30 คูหา ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลาน โปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

• คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำมาจำหน่ายภายในงานต้องมีใบรับรองจาก GIT หรือ ต้องมีการส่งมอบคูปอง

• ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และไม่ปฎิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

• เงื่อนไขการรับสมัคร

• ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องซื้อ BWC Coupon Package สำหรับการตรวจสอบอัญมณีแบบ Memo Report อย่างน้อย 1 Package มูลค่า 20,000 บาท (มีจำนวน 100 ใบ คูปองหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2564) โดยสถาบันจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการออกคูหามาตรฐาน

• ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องทยอยส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจกับสถาบัน เพื่อออกใบรับรอง โดยสามารถชำระค่าตรวจสอบ ด้วย BWC Coupon หรือ เงินสด ได้

• ผู้สมัครต้องเข้าร่วมงานครบตามวันและเวลาการจัดงานที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามได้ให้แจ้งสถาบันฯ ให้ ทราบล่วงหน้า

• การเข้าร่วมและจัดสรรตำแหน่งคูหา

• สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาให้แก่สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) ที่มียอดการใช้บริการสูงสุดตั้งแต่เริ่มมีโครงการก่อน

• สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเลือกตำแหน่งคูหาตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• ผู้สมัครไม่สามารถทำการถ่ายโอน/จำหน่าย/ขายต่อ สิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้อื่น หากมีการดำเนินการดังกล่าว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร

• การส่งใบสมัคร และซื้อ BWC Coupon Package

จัดส่งใบสมัคร และติดต่อซื้อ BWC Coupon Package ได้ที่

นางสาวพลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ และ

นางสาวแววมณี สาสุขวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

อีเมล โทร 02 634 4999 ต่อ 641 และ 642

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *